Aj keď neustále pracujeme na rozvoji našej ponuky a vyvíjame nové riešenia ochrany, ochrana majetku a fyzické stráženie stále ostávajú základným pilierom našej spoločnosti.

Spĺňa Váš objekt/majetok niektoré z nasledujúcich kritérií?

  • majetok sa nachádza na odľahlých miestach
  • v objekte sa vyžaduje prítomnosť pracovníka SBS
  • je nevyhnutné zabezpečiť poučenie osôb, ktoré vstupujú do chráneného objektu
  • je nevyhnutné viesť evidenciu o týchto osobách
  • je nevyhnutné vykonať kontrolu vstupu/výstupu motorových vozidiel
  • je nevyhnutné vykonávať v objekte obchôdzkovú činnosť

Ak áno, najlepším riešením na zabezpečenie Vášho majetku bude využiť práve strážnu službu vo forme

FYZICKEJ OCHRANY.

Čo si predstaviť pod pojmom fyzická ochrana?

Aj keď technológie napredujú raketovým tempom, fyzická ochrana – pracovník SBS sa fyzicky nachádza v chránenom objekte, stále patrí k najviac vyhľadávaným spôsobom chránenia verejných priestorov a ochrany majetku a osôb. 

Hlavnou náplňou práce pracovníka SBS je zabrániť vniknutiu neoprávnených osôb do strážených objektov. Okrem iného, pracovník dozerá na oprávnenosť vstupu a výstupu motorových vozidiel, vedie evidenciu návštev, vykonáva správu kľúčov a plní funkciu ohlasovne požiarov. V prípade vzniku poplachovej situácie alebo bezpečnostného rizika je vždy pripravený správne zareagovať.

Pracovník SBS je spravidla prvá osoba, s ktorou sa Váš obchodný partner alebo zákazník pri vstupe do chráneného objektu stretne. Vystupovanie, ustrojenosť a samotná kontrola s umožnením vstupu reprezentujú nielen bezpečnostnú službu, ale aj to, akú pozornosť venuje samotný klient ochrane svojho majetku. Pri výbere našich zamestnancov, okrem iných kritérií, je kladený veľký dôraz na ich profesionalitu, psychickú a fyzickú zdatnosť, ako i dĺžku vykonanej praxe.

Spĺňa táto služba Vašu predstavu o zabezpečení majetku? Ak nie, neváhajte nás osloviť s individuálnou požiadavkou. Na základe analýzy súčasného stavu, Vám radi navrhneme bezpečnostné riešenie šité na mieru.