SBS Pegas
Ul. Saleziánska 2807/4
010 01 Žilina

Telefón/Fax: 00421/41 763 5742
Mobil: 00421/903 554 438
00421/903 567 190
E-mail: sbs.pegas@gmail.com
office@sbspegas.sk
prejsť na obsah

Čo ponúkame?

Strážna služba

V oblasti strážnej služby poskytujeme

a) ochranu majetku na verejne prístupnom mieste,
b) ochranu majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
c) ochranu osoby,
d) ochranu majetku a osoby pri preprave,
e) ochranu prepravy majetku a osoby,
f) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb,
g) prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len „prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému“),
h) vypracúvanie plánu ochrany.

Detektívna služba

V oblasti detektívnej služby poskytujeme

a) hľadanie osoby,
b) hľadanie majetku,
c) monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste,
d) získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom,
e) získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby
alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,
f) získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky,
g) získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.

Odborná príprava a poradenstvo

V oblasti odbornej prípravy a poradenstva poskytujeme

a) prípravu na výkon strážnej služby,
b) prípravu na výkon detektívnej služby,
c) poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby,
d) poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní detektívnej služby.

SBS Pegas, Ul. Saleziánska 2807/4
010 01 Žilina
Telefón/Fax: 00421/41 763 5742, Mobil: 00421/903 554 438 Nahor